Středa 13 Leden 2016

facebook twitter google plus rss

Můj osobní blog, je pro mě místo kde prezentuji svůj názor a pohled na věc.

Banner
Banner

Daňová evidence - základ pro podnikání

Daňová evidence je upravena v zákoně o dani z příjmu a dále též v zákoně o vedení účetnictví. Dříve byla označována jako jednoduché účetnictví, ale od roku 2004 se používá tento termín. Daňová evidence se od účetnictví liší především tím, že je jednoduší a neslouží ani tak ke sledování pasiv a aktiv podnikatele, jako ke stanovení základu pro výpočet daně z příjmu. Ten se vypočte odečtením daňově uznatelných výdajů od daňově uznatelných příjmů. Ačkoli daňová evidence není tak odborná jako účetnictví a nevede se podvojným způsobem, i přesto její vedení nemusí být zejména pro začínající podnikatele úplně jednoduché. Shrňme si nyní několik základních informací, jak a kdo musí daňovou evidenci vést.

Daňová evidence: základní informace

Daňová evidence se týká fyzických osob podnikatelů – to znamená živnostníků, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění podle živnostenského zákona nebo osob samostatně výdělečně činných jiným způsobem. Povinnost si daňovou evidenci vést mají, pokud nejsou zapsáni v obchodním rejstříku a nedosahující vyššího ročního obratu než 25 milionů korun.

Co vše si je třeba pro daňovou evidenci vést? Zákon o dani z příjmu uvádí, že je nutné mít evidenci s údaji o příjmech a výdajích a majetku a dluzích. Zákon však není více konkrétní, pouze stanovuje, že pro vymezení složek majetku se užijí předpisy o účetnictví a způsob oceňování majetku.

Je tedy na podnikatelích, jakou formou si budou daňovou evidenci vést, důležité je, aby se z ní dal stanovit základ daně a aby v případě kontroly z finančního úřadu odpovídala „realitě“.

 O příjmech a výdajích se vede tzv. peněžní kniha. V té se uvádí veškeré příjmy a výdaje související s podnikáním. Je v podstatě jedno, zda si výdaje a příjmy nějak dělíte, podstatné je pouze dělení na ty, co se započítávají do základu daně a na ty co ne. Tzv. daňové a nedaňové příjmy a výdaje jsou vymezeny v zákoně o dani z příjmu. Daňovým příjmem je například zisk z prodeje, ovšem není jím například dar či dotace.

Dále je třeba si vést evidenci závazků, tedy veškerých dluhů a pohledávek, které v souvislosti s podnikáním máte.

Poslední kapitolou je pak evidence majetku vloženého do podnikání. Rozlišujeme drobný majetek, který není povinnost evidovat a dlouhodobý majetek. Jedná se o majetek, jehož cena nepřevyšuje hodnotu 40 000 Kč (u hmotných věcí, u nehmotných je to 60 000 KČ) a doba užití je kratší než 1 rok. Dlouhodobý majetek je pak majetek, jehož hodnota je vyšší a doba užití delší než jeden rok. Tohoto majetku se dále týkají odpisy ze základu daně.

Vždy k 31. 12. každého roku zákon dále stanovuje povinnost zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a dluhů tzv. inventarizaci. Podnikatelé, kteří jsou plátci DPH, si ještě musí vést evidenci pro tyto účely.

Namísto daňové evidence je možné stanovit výši základu daně z příjmu paušálem. Zde se vede pouze evidence příjmů a výdaje se poté stanovují paušálně podle zákona. Povinnost si vést daňovou evidenci odpadá, avšak záleží na typu podnikání, zda je to výhodné.

Kromě toho je také nutné si daňovou evidenci a veškeré doklady s ní spojené archivovat.

Specializovaný program anebo externí vedení?

Daňovou evidenci by měl zvládat v podstatě každý podnikatel ovšem, jak je zřejmé, její vedení nemusí být úplně „hračka.“  Pokud si nevíte rady, existuje celá řada specializovaných programů určených přímo pro její vedení. Případně je možné využít služeb specializované společnosti, která se na externí vedení daňové evidence a účetnictví zaměřuje. Výhodou v tomto případě je, že „profesionálové“ se budou orientovat v právní úpravě i jejích změnách a vy budete mít jistotu, že evidence je skutečně vedena správně.

Myšlenky

Jak napsat ebook
Esho Ebook

Nové komentáře

Výběr webhostingu je při stavbě webu velmi důležitý...

Placla a Kupčlánek s novým vedením zavádí FB Share, nová metrika hodnocení webů.

Jak asi již víte, služby Kupčlánek a Placla změnili majitele. S touto změnou přichází i nová metrika hodnocení webů, kterou v systémech najdete. O co vlastně jde? Kde tuto metriku najdete? A hlavně bude to vůbec k něčemu dobré?

Kdo jsem já?

foto blog Jsem člověk, který má několik koníčků a směrů zájmu. Mezi tyto patří tvorba webu, internet, cestování, jídlo, fotografie a v neposlední řadě auta. Koníčků je dost a času na ně není vždy tolik, kolik bych si představoval. Zde na blogu najdete můj osobní názor na věci, co mě nějak zaujmou a chci je publikovat veřejně.

Jak jsem právě zjistil, práce pomocí pomodoro jsem vůbec neznal a přesto ho používám

Právě jsem se přes několik blogů proklikal k článku o pauzách při práci, kde člověk využívá techniku „pomodoro" . Tak já jsem zatím pomodoro znal tak maximálně jako výbornou odrůdu rajčat, ale to je tak asi vše. Jak jsem se ale začetl, zjistil jsem, že vlastně přesně takto pracuji už několik let, že je to ale pomodoro, jsem skutečně netušil.