Likvidace společnosti

by on

Zánik firmy je možný bez likvidace a s likvidací. K první situaci dochází v případě, že jmění společnosti přechází na jejího právního nástupce.

Obecné informace k likvidaci společnosti

Likvidace společnosti je proces, který vede k zániku společnosti v případě, že společnost není zadlužená. Pokud tomu tak je, je nutné zahájit insolvenční řízení. Vstupem společnosti do likvidace, končí aktivní obchodní činnost společnosti.

Likvidaci je potřeba provést správně, a tak abychom se vyhnuli právnímu následnictví. Fáze likvidace musí vždy předcházet zániku společnosti, tedy výmazu z obchodního rejstříku. Nezáleží přitom, zda uplynula doba, na kterou byla společnost vytvořena, zda se jedná o rozhodnutí společníků či zásahu státních orgánů.

Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby, vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace.

V této fázi se hlavní osobou ve společnosti stává osoba likvidátora. Moc orgánů společnosti je v této fázi firmy značně omezena, spočívá především v rozhodnutí valné hromady o vstupu do likvidace a jmenováním likvidátora, který by měl celou likvidaci firmy úspěšně zajistit a provést.

Druhy likvidace

  1. dobrovolná – na základě dohody společníků, týká se většiny případů
  2. nucená – nařízená soudem podle zákona

Nezbytné právní kroky k likvidaci firmy

podání návrhu na zápis vstupu společnosti do likvidace do veřejného rejstříku

likvidátor oznámí vstup právnické osoby do likvidace všem známým věřitelům

likvidátor zveřejní v obchodním rejstříku alespoň dvakrát za sebou oznámení o vstupu společnosti do likvidace a společně s tím výzvě věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě aspoň tří měsíců od druhého zveřejnění

sestavení zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby ke dni vstupu do likvidace

Podání přiznání k dani z příjmů právnických osob za část zdaňovacího období, která uplynula před vstupem do likvidace

ocenění veškerého majetku na tržní cenu a zajištění jeho prodeje

ukončení pracovních poměrů s případnými zaměstnanci dle příslušných ustanovení zákoníku práce

ke konci likvidace pak zrušení registrace k jednotlivým daním, odhlášení případného sociálního a zdravotního pojištění, vyřízení souhlasu s ukončením činnosti u správce daně

 Vyplacení podílu na likvidačním zůstatku

likvidátor vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace a podá návrh na použití likvidačního zůstatku. Tihle musím být odsouhlaseno vedením podniku.

podíl lze vyplatit, pouze pokud jsou uspokojeni všichni včas ohlášení věřitelé

koncem likvidace je použití likvidačního zůstatku nebo převzetí likvidační podstaty věřiteli

je povinností zajištění uchování základních dokumentů po dobu deseti let od zániku společnosti

 Riziko spojené s likvidací firmy

Často bývá likvidace volena jako způsob ukončení společnosti na základě rady lidí, kteří s ní až tak velké zkušenosti nemají. Neuvědomují si tak, že v rámci likvidace se musí dořešit veškeré nesrovnalosti, problémy např. s finančním úřadem apod. Toto riziko pak přechází na likvidátora, který musí za společnost pak vše dořešit.

Jan Berky

You may also like